II FZ 392/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550587

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r. II FZ 392/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A.W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1246/17 w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi A.W. na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 5 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1246/17, Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał A.W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,- zł od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie z 8 listopada 2017, sygn. akt III SA/Wa 1246/17 odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Powyższe zarządzenie skarżący zaskarżył zażaleniem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: p.p.s.a.), strony zobowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swoim udziałem w sprawie. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Z kolei, jak stanowi art. 220 § 3 tej ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przedmiotem wniesionego przez skarżącego zażalenia było postanowienie wydane przez WSA w Warszawie odmawiające stronie przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 221 poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności, w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Ponieważ w okolicznościach procesowych rozpoznawanej sprawy przewodniczący zastosował wskazane powyżej przepisy, zaskarżone zarządzenie należy ocenić jako zgodne z prawem.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.