II FZ 2132/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FZ 2132/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651558

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015 r. II FZ 2132/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia L. B. w przedmiocie wpisu od skargi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1597/14 w sprawie ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1597/14, w sprawie ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 29 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Wydziału III wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Wskazano przy tym na wymóg uiszczenia tej kwoty w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu na to zarządzenie skarżący podniósł, że "jest niesłuszne gdyż podjęte 26 listopada 2014 r. W pouczeniu pisma z dnia 27 listopada 2014 r. podano dużo artykułów". Zdaniem skarżącego, zarządzenie Przewodniczącego powinien rozpatrzeć Naczelny Sąd Administracyjny. Wniósł on również o uchylenie przedmiotowej opłaty, wskazując, że we wniesionym wcześniej odwołaniu skarżący pytał, czy istnieje "okoliczność ulgowa w takiej sprawie".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do regulacji zawartej w art. 231 powołanej ustawy, wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości należnej opłaty sądowej w rozpatrywanej sprawie ma okoliczność, że skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 zł. Wskazana kwota została prawidłowo uwzględniona jako wartość przedmiotu zaskarżenia, stanowiąca podstawę obliczenia należnego wpisu od skargi. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia, wysokość wpisu stosunkowego wynosi 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł, jeżeli wysokość należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem wynosi do 10.000 zł. Skoro zatem wartość przedmiotu zaskarżenia kształtowała się na poziomie 9 zł, to w myśl cytowanej regulacji wpis stosunkowy w kwocie 100 zł został obliczony prawidłowo.

W świetle przedstawionych uwag zaskarżone zarządzenie należało uznać za odpowiadające prawu.

Końcowo nadmienić trzeba, że skarżący nie podnosi w przedmiotowym zażaleniu żadnych argumentów służących podważeniu tych ustaleń, podważa jednak jego zasadność wobec kwestii dotyczących postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy. Wyjaśnić należy, że ocena zgodności z prawem zakwestionowanego przez skarżącego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu nie zależy od tych okoliczności, które decydują o przyznaniu prawa pomocy. Zasadność przyznania prawa pomocy nie ma wpływu na wykonanie obowiązku Przewodniczącego Wydziału wynikającego z powołanych przepisów prawa, polegającego na wezwaniu skarżącego do uiszczenia wymagalnych opłat sądowych w sprawie. W kontekście treści zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, wniosek taki zaś wolny jest od opłat sądowych.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.