II FZ 2124/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624395

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FZ 2124/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia E. M. i J. M. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. akt III SA/Po 1620/14 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi E. M. i J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem zażalenia E. i J. M. jest zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2014 r. (sygn. akt III SA/Po 1620/14) o wezwaniu skarżących do uiszczenia wpisu od ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 22 sierpnia 2014 r. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2011 r.

Skarżący zarzucają, że wnieśli jedną skargę na 10 decyzji SKO, dlatego też powinni zostać wezwani do uiszczenia jednego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga, a przedmiotem skargi jest najczęściej akt administracyjny - czyli w sprawie skarżących decyzja administracyjna (por. art. 57 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Stosownie do art. 57 § 3 p.p.s.a. jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność (...), przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg. Podkreślić przy tym należy, że rozdzielenie takie ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że gdy strona zaskarży w jednym piśmie kilka decyzji, to przewodniczący ma obowiązek rozdzielenia spraw, nadania każdej z nich osobnej sygnatury, a sądy mają obowiązek dokonania kontroli legalności działań administracji w każdej sprawie z osobna. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało w stosunku do skarżących szereg decyzji z zakresu podatku od nieruchomości dotyczących poszczególnych lat. Decyzje kwestionowane przez skarżących stanowią odrębne akty administracyjne, a skargi zawarte w jednym piśmie dotyczą każdej decyzji z osobna. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji był zobowiązany rozdzielić poszczególne sprawy i w każdej z nich pobrać stosowny wpis od skargi. Formalnie więc dopuszczalne jest zakwestionowanie kilku decyzji w jednym piśmie, ale nie zmienia to faktu, że w odniesieniu do każdej decyzji pismo to zawiera osobną skargę.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.