II FZ 2075/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624376

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FZ 2075/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia J. S. i I. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1081/14 wzywające do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. S. i I. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Radomiu z dnia 5 sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości dochodu za 2010 r. postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Zarządzeniem z dnia 20 października 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 1081/14 Przewodniczący Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") wezwał I. S. i J. S. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w kwocie 500 zł, stosowanie do § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, dalej "rozporządzenie").

2. Na powyższe zarządzenie skarżący wnieśli zażalenie, domagając jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

3. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zażalenia stwierdził, że nie jest ono zasadne. W myśl art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. W orzecznictwie podkreśla się, że przytoczone wyżej kryterium, różnicujące charakter wpisu, stanowi znaczne uproszczenie. Przedmiotem zaskarżenia przed sądami administracyjnymi nie są bowiem należności pieniężne, ale akty i czynności wymienione w art. 3 § 2 i 3 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 5 września 2008 r. (sygn. akt II FSK 865/07, dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał na konieczność istnienia ścisłego związku należności pieniężnej z zaskarżonym do sądu aktem lub czynnością. Ustawodawca zaznaczył przecież, że chodzi o należność będącą "przedmiotem zaskarżenia", a więc taką, o którą toczy się spór w sprawie. Dlatego art. 231 p.p.s.a. należy rozumieć w ten sposób, że wpisowi stosunkowemu podlega sprawa, w której kwestionowany przez skarżących akt lub czynność wiąże się z określoną należnością pieniężną, będącą przedmiotem sporu między stronami. Inne sprawy podlegają wpisowi stałemu. Jeszcze dobitniej zostało to stwierdzone w postanowieniu z dnia 11 października 2006 r. (sygn. akt II FZ 618/06, dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Naczelny Sąd Administracyjny zauważył mianowicie, że bardziej trafne jest określenie spraw, o których mowa w art. 231 zdanie pierwsze p.p.s.a. jako spraw, "w których przedmiotem zaskarżenia są akty lub czynności kreujące określoną należność pieniężną, bądź stwierdzające jej istnienie". Mówiąc o należności pieniężnej należy mieć na uwadze kwotę, do której zapłaty jest zobowiązany jeden podmiot wobec innego podmiotu. Przykładem spraw związanych z należnościami pieniężnymi są sprawy dotyczące wymiaru (określenia lub ustalenia) podatku, nadpłaty, a także kwoty zwrotu podatku lub kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia15 maja 2008 r., sygn. akt II FSK 1651/06, dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w R. z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości dochodu osiągniętego przez skarżących w 2010 r.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nie mamy do czynienia z należnością pieniężną w podanym wyżej ujęciu. Jakkolwiek dochód jest jedną z wielkości uwzględnianych przy obliczaniu należnego podatku nie oznacza to, iż jest on "należnością pieniężną", której wysokość ma znaczenie dla określenia wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 216 p.p.s.a.). Kwestię wydawania decyzji określającej wysokość dochodu reguluje art. 21b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Stanowi on m.in. że organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość dochodu, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że wysokość tego dochodu jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego. Charakter wspomnianej decyzji wskazuje się, że określa ona wysokość dochodu objętego obowiązkiem podatkowym nie przekształconym jednak w zobowiązanie ze względu na to, iż dochód uzyskany w danym okresie podatkowym nie daje podstaw do zawiązania zobowiązaniowego stosunku prawnego, w którym podatnik jest dłużnikiem a organ podatkowy wierzycielem

Z powyższego wynika, że wydana w niniejszej sprawie decyzja nie oznaczała dla skarżących konieczności uiszczenia z tytułu zobowiązania podatkowego jakiejkolwiek kwoty. Skoro przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna, to w myśl art. 231 p.p.s.a., sprawa niniejsza nie podlega wpisowi stosunkowemu.

Powyższe oznacza, że w sprawie tej należało pobrać wpis stały. Analiza przepisów rozporządzenia prowadzi do wniosku, że wpis stały w niniejszej sprawie należy ustalić zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 12, bowiem skarga w przedmiocie określenia wysokości dochodu, jakkolwiek nie mająca za przedmiot zaskarżenia "należności pieniężnej", stanowi jednak sprawę z zakresu zobowiązań podatkowych. Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 grudnia 2005 r. (sygn. akt II FZ 727/05, dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) skargi "z zakresu zobowiązań podatkowych" to te skargi, których przedmiot bezpośrednio dotyczy określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego niniejsze zażalenie takie cechy posiada skarga na decyzję określającą wysokość dochodu. Stąd też wpis od skargi na decyzję określającą wysokość dochodu wynosi, w myśl § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia, 500 zł.

Mając powyższe na uwadze, wobec braku usprawiedliwionych podstaw do uchylenia zaskarżonego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, należało zażalenie oddalić, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.