II FZ 2013/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624372

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FZ 2013/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt I SAB/Lu 9/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi M. S. na bezczynność "w kwestii składanych próśb" postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt I SAB/Lu 9/14, Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wezwał M. S. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 7 sierpnia 2014 r. w kwocie 100 zł. Jako podstawę prawną zarządzenia podano art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej "p.p.s.a.") oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej "rozporządzenie").

2. Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie, domagając się jego uchylenia.

3. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zażalenia stwierdził, że nie jest ono zasadne. Na podstawie 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 art. 220 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Zgodnie z kolei z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

W niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie prawidłowo wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia i określił jego wysokość. Zgodnie bowiem ze wskazanym w zaskarżonym zarządzeniu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł. Wobec powyższego zaskarżone zarządzenie jest zgodne z prawem.

W konsekwencji, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.