Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2021837

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
II FZ 175/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia H. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn. akt III SO/Wa 5/15 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi H. S. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 5/15) odrzucił skargę H.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Finansów.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że po wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego złożył on wniosek o przyznanie prawa pomocy. Prawomocnym postanowieniem z 17 sierpnia 2015 r. Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W piśmie z 2 listopada 2015 r. skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z 5 maja 2015 r. w sprawie uiszczenia wpisu sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 30) wynika, że przesyłka listowa polecona zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu 5 listopada 2015 r. W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na 30 listopada 2015 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SO/Wa 5/15, do którego uiszczenia Skarżący został wezwany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. odrzucił wniesioną skargę jako nieopłaconą.

Skarżący wniósł zażalenie, żądając nieważności zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym postępowaniu wpadkowym jest wyłącznie to, czy postanowieniem z dnia 16 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasadnie odrzucił skargę skarżącego. Z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że skarżący, mimo prawidłowego wezwania Sądu, nie uiścił w terminie należnego wpisu od skargi w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Finansów. To zaś, w świetle art. 220 § 3 p.p.s.a., musiało skutkować odrzuceniem tej skargi. Z artykułu tego wynika bowiem, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis w należnej wysokości, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.