II FZ 127/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2482601

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r. II FZ 127/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia L.B. i J.B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 307/17 w przedmiocie opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi L.B. i J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 21 lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 9 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 307/17, Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zarządził ściągnięcie należności sądowych od L.B. i J.B. tytułem nieuiszczonych opłat kancelaryjnych.

W uzasadnieniu zarządzenia wyjaśniono, że w piśmie z 2 lipca 2017 r. skarżący złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnień wyroków w sprawach o sygn. akt I SA/Sz 305/17-309/17. Następnie Skarżący zostali wezwani do uiszczenia opłat kancelaryjnych od każdego z wniosków. Skarżący uiścili 14 lipca 2017 r. opłatę kancelaryjną w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 309/17. Skarżący ponownie zostali wezwani do uiszczenia opłat w sprawach o sygn. akt I SA/Sz 305/17-308/17, pod rygorem ściągnięcia ich w trybie egzekucji, w pismach z 26 września 2017 r., 5 października 2017 r. oraz 18 października 2017 r.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie skarżący wskazali, że nie wnosili o sporządzenie uzasadnienia we wszystkich sprawach. W piśmie z 2 lipca 2017 r. złożyli wniosek o "sporządzenie uzasadnienia wyroku", a nie "sporządzenie uzasadnień wyroków". Dalej wyjaśnili, że wspomniane sprawy był względem siebie tożsame i nie było sensu domagać się sporządzenia pięciu jednakowych uzasadnień i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W piśmie z 2 lipca 2017 r. zawarto wniosek o "uzasadnienie wyroku sądu z rozprawy w dniu 28 czerwca 2017 r.". Użycie liczby pojedynczej przez skarżących mogło sugerować, że domagają się sporządzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie tylko jednego uzasadnienia. Niemniej jednak wcześniej wskazali jednoznacznie, że pismo dotyczy spraw o sygn. akt I SA/Sz 305-309/17. Tym samym sąd pierwszej instancji miał uzasadnioną podstawę, aby przyjąć, że strona oczekuje sporządzenia uzasadnień we wszystkich sprawach wymienionych w piśmie.

Tym bardziej, że skoro we wszystkich wymienionych sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargi strony, chcąc zaskarżyć niekorzystne wyroki, skarżący musieliby otrzymać uzasadnienia każdego z nich indywidualnie, co wynika z art. 177 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

W konsekwencji, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd pierwszej instancji prawidłowo zastosował w sprawie art. 234 § 2 p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 1 i 2 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.