Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768018

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 lipca 2015 r.
II FZ 116/15
Skutki złożenia przez syndyka masy upadłości oświadczenia o niewstąpieniu do zawieszonego postępowania zainicjowanego złożonym przez niego zażaleniem.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie zażalenia Syndyka masy upadłości A. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 879/13 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w N. (obecnie: Syndyka masy upadłości A. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za luty 2010 r. postanawia:

1.

podjąć zawieszone postępowanie sądowe,

2.

umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

1. Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r., II FZ 116/15, Naczelny Sąd Administracyjny - po rozpoznaniu zażalenia Syndyka masy upadłości A. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. (dalej: Syndyk) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2014 r., I SA/Gl 879/13 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w N. (dalej: spółka; obecnie: Syndyka masy upadłości A. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za luty 2010 r. - zawiesił postępowanie sądowe do momentu wyraźnego wstąpienia Syndyka do postępowania i zajęcia przez niego stanowiska procesowego w sprawie. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 124 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Postanowienie jest dostępne na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. W związku z zawieszeniem postępowania sądowego zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2015 r. Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej NSA zwrócił się do Syndyka z zapytaniem, czy wstępuje do postępowania sądowego.

3. Pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu - k. 199 akt sądowych) Syndyk oświadczył, że nie wstępuje do postępowania sądowego w sprawie II FZ 116/15 (I SA/Gl 879/13).

Uzasadnienie prawne

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. W myśl art. 128 § 1 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia (...). Jakkolwiek w art. 128 § 1 p.p.s.a. nie wskazano wprost na przesłanki podjęcia postępowania zawieszonego na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 tej ustawy, uznać należy, że możliwość kontynuowania postępowania z udziałem syndyka masy upadłości świadczy o ustaniu przyczyny zawieszenia w rozumieniu ww. art. 128 § 1 powołanej ustawy (por. M. Romańska (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2005, s. 398 - 399, a także wyrok NSA z dnia 20 lutego 2008 r., I FSK 135/07). Z chwilą wstąpienia syndyka do postępowania sądowoadministracyjnego ustaje przyczyna, dla której zawieszono postępowanie, zatem możliwe jest podjęcie tego postępowania na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 p.u.n. (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych i postępowania sądowoadministracyjnego ze względu na ogłoszenie upadłości, Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, t. 5, 2014, s. 69).

W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r., II FZ 116/15, NSA zawiesił postępowanie sądowe do momentu wyraźnego wstąpienia Syndyka do postępowania i zajęcia przez niego stanowiska procesowego w sprawie. Pismem z dnia 13 lipca 2015 r. Syndyk wyraźne oświadczył, że nie wstępuje do postępowania sądowego w sprawie II FZ 116/15 (I SA/Gl 879/13). Złożenie przez niego tego oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem przyczyny zawieszenia postępowania sądowego w sprawie, zatem na podstawie art. 128 § 1 p.p.s.a. zostaje ono podjęte w urzędu.

4.2. W myśl art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.; dalej: p.u.n.), jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. (analogicznie jak w przypadku art. 174 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) służy przede wszystkim umożliwieniu syndykowi wstąpienia do postępowania ze względu na fakt, że to jemu, zgodnie z art. 144 p.u.n. przysługuje legitymacja w sprawach dotyczących masy upadłości (por. M. Mrówczyński, Zawieszenie sądowego... op. cit., s. 71).

W rozpoznawanej sprawie - jak wskazano powyżej - Syndyk oświadczył, że nie wstępuje do zawieszonego postępowania sądowego, co jest równoznacznie z niepopieraniem zażalenia, wniesionego w dniu 24 listopada 2014 r. przez pełnomocnika spółki (k. 157 akt sądowych), który był także umocowany do działania w imieniu Syndyka (por. pełnomocnictwo załączone do pisma z dnia 24 lutego 2015 r. - k. 185-186 akt sądowych). Postanowieniem z dnia 14 listopada 2014 r., VIII GUp 5/14/S, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie w sprawie spółki: (1) zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, (2) odwołał dotychczasowego nadzorcę sądowego, (3) powołał Syndyka, (4) oddalił wniosek wierzyciela spółki o uchylenie zarządu własnego upadłego oraz ustanowienie zarządcy. Uwzględniając tę okoliczność w świetle art. 144 ust. 1 p.u.n. należy stwierdzić, że w dniu 24 listopada 2014 r. (a więc w czasie, kiedy zastosowanie znajdował ww. przepis p.u.n., bowiem postanowienie Sądu upadłościowego wydano 14 listopada 2014 r.) zostało wniesione zażalenie popierane przez Syndyka. Jednakże pismem z dnia 13 lipca 2015 r. Syndyk to poparcie cofnął, odmawiając wstąpienia do zawieszonego postępowania sądowego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego takie oświadczenie Syndyka jest równoznaczne z cofnięciem zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 12 listopada 2014 r., I SA/Gl 879/13, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 i art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. należało umorzyć postępowanie w sprawie, jak stwierdzono w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.