Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632853

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 marca 2019 r.
II FSK 866/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 910/16 w sprawie ze skargi F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne;

2) zwrócić F.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. kwotę 384 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 910/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od ww. wyroku spółka złożyła skargę kasacyjną, a następnie pismem z dnia 8 marca 2019 r. ją cofnęła.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) strona, która wniosła skargę, może ją cofnąć. Cofnięcie skargi wiąże sąd, jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. Natomiast zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie, nie zachodzi sytuacja, w której cofnięcie skargi kasacyjnej zmierzałoby do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W tych okolicznościach, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie 1 sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.