II FSK 793/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624356

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015 r. II FSK 793/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 719/12 w sprawie ze skargi G. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającemu z upoważnienia Ministra Finansów z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 719/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie ze skargi G. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną interpretację i stwierdził, że nie może ona zostać wykonana w całości.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający z upoważnienia Ministra Finansów wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznania skargi, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.