II FSK 787/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653498

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2019 r. II FSK 787/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sędziowie: NSA Bogusław Dauter (spr.), del. WSA Mirosław Surma.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W.K. i Z.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 3261/15 w sprawie ze skargi W.K. i Z.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić W.K.

i Z.K. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 942 (dziewięćset czterdzieści dwa) złote.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 3261/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z.K. i W.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Od powyższego wyroku skarżący wnieśli skargę kasacyjną, żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a także zasądzenia na ich rzecz od organu odwoławczego zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Pismem z dnia 26 lutego 2019 r. skarżący cofnęli skargę kasacyjną, wnosząc o umorzenie postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Podstawą do cofnięcia skargi kasacyjnej jest zdanie pierwsze art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. Również zdanie drugie art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Natomiast zdanie trzecie tego przepisu, traktujące o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, nie może być stosowane w odniesieniu do skargi kasacyjnej (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 572 - 573, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009). Skoro bowiem Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, gdyż ustawodawca zarówno jej wniesienie, jak i zakres rozpoznania uzależnił od woli wnoszącego skargę kasacyjną.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.