II FSK 666/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624355

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FSK 666/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 października 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 720/12 w zakresie cofnięcia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić na rzecz Ministra Finansów uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (sto złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 grudnia 2014 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo Ministra Finansów, w którym cofnięto skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 października 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 720/12.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwana dalej p.p.s.a. - skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przepis ten, w związku z treścią art. 193 p.p.s.a., stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym. Odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne.

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił również z urzędu zwrócić Ministrowi Finansów uiszczony wpis od skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.