Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768012

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 lipca 2015 r.
II FSK 640/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Winiarski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt I SA/Rz 309/14 w sprawie ze skargi T. J. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 26 lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. i 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 640/15, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił: 1) rozprawę odroczyć, 2) zwrócić się do USC w R. o nadesłanie aktu zgonu T. B.

Dnia 22 czerwca 2015 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo z Urzędu Stanu Cywilnego w R., zawierające odpis skrócony aktu zgonu T. B.

W związku z powyższym, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.