Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768004

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 lipca 2015 r.
II FSK 4116/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej O. (...) S.A. z siedzibą w W. (dawniej T. (...) S.A. z siedzibą w W.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 513/14 w sprawie ze skargi T. (...) S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić O. (...) S.A. z siedzibą w W. (dawniej T. (...) S.A. z siedzibą w W.) uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 662 zł (słownie sześćset sześćdziesiąt dwa złote) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 maja 2015 r. pełnomocnik O. (...) S.A. z siedzibą w W. (dawniej T. (...) S.A. z siedzibą w W.) cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 513/14.

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.