Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988728

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
II FSK 3961/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 września 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 320/13 w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: 1.umorzyć postępowanie kasacyjne, 2.zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającemu z upoważnienia Ministra Finansów z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 320/13, uchylił zaskarżone przez M. B. postanowienie z dnia 5 lutego 2013 r., wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający z upoważnienia Ministra Finansów wniósł skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu do Naczelnego Sądu Administracyjnego 14 grudnia 2015 r.) pełnomocnik organu cofnął wniesioną skargę kasacyjną. Oświadczył, że odpis cofnięcia skargi kasacyjnej został nadany przesyłką poleconą w dniu 8 grudnia 2015 r. do pełnomocnika strony przeciwnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją cofnąć (por. art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."). Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd, jednakże uznaje się cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałby uznanie cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.