Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988726

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
II FSK 3959/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 318/13 w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr.. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającemu z upoważnienia Ministra Finansów z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, wyrokiem z dnia 19 września 2013 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 318/13, po rozpoznaniu skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania uchylił zaskarżone postanowienie.

Minister Finansów, organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w skardze kasacyjnej wniósł o uchylenie wyżej wskazanego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie.

Pełnomocnik skarżącego organu radca prawny R. B. pismem z 9 grudnia 2015 r. cofnęła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją na podstawie art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", cofnąć. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd, jednakże uznaje się cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak stanowi art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę kasacyjną, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego.

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałby uznanie cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei, na mocy wyżej wskazanych przepisów, obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.