Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015389

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
II FSK 395/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Bogdan Lubiński, (del.) Zbigniew Romała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. (...) S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 812/13 w sprawie ze skargi P. (...) S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2012 r. nr IPPB5/423-823/12-2/DG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od P. (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.