Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767999

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 lipca 2015 r.
II FSK 3850/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sędziowie NSA: Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 127/14 w sprawie ze skargi J. C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2013 r. nr IBPBI/1/415-901/13/SK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić J. C. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach kwotę 100 zł (słownie: 100 złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2014 r., I SA/Gl 127/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. C. (dalej: skarżący) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 29 listopada 2013 r. o nr IBPBI/1/415-901/13/SK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Wnosząc skargę kasacyjną od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący (działając samodzielnie jako adwokat) zaskarżył ten wyrok w całości. Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Gliwicach, a także zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

3. Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 22 lipca 2015 r. skarżący cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. Zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W rozpoznawanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, żeby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa, jak również nie stwierdził przesłanek nieważności postępowania wskazanych w art. 183 § 2 p.p.s.a., a zatem - zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. - cofnięcie skargi kasacyjnej przez skarżącego jest skuteczne.

4.2. W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.