Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767998

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 lipca 2015 r.
II FSK 3739/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "E." sp. z o.o. z siedzibą w S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 596/13 w sprawie ze skargi "E." sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2012 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej "E." sp. z o.o. z siedzibą w S. (zwanego dalej "spółką") od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 596/13 w sprawie ze skargi spółki na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

W piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało, że decyzją z dnia 23 marca 2015 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania spółki od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2013 r., nr (...), którą odmówiono uchylenia decyzji Kolegium z dnia 2 kwietnia 2013 r., nr (...) postanowiło: uchylić decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2013 r. i odmówić na podstawie art. 245 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej uchylenia decyzji ostatecznej Kolegium w całości z dnia 2 kwietnia 2013 r., nr (...), stwierdzając że w sprawie zaistniała przesłanka do wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132), lecz w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa. Na decyzję z dnia 23 marca 2015 r. spółka wniosła skargę do WSA w Gliwicach, w której wniosła merytoryczne zarzuty do wysokości zobowiązania za 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; Sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.

W niniejszej sprawie zaistniały okoliczności uzasadniające podjęcie zawieszonego postępowania sądowego na podstawie powołanego powyżej przepisu. W związku z powyższym na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.