II FSK 372/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 372/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650602

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2015 r. II FSK 372/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Stołecznego Ośrodka (...) w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 377/11 w sprawie ze skargi Stołecznego Ośrodka (...) w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 11 stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego postanawia

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić Stołecznemu Ośrodkowi (...) w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 lutego 2015 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo Stołecznego Ośrodka (...), w którym cofnięto skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 377/11.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwana dalej p.p.s.a. - skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Przepis ten, w związku z treścią art. 193 p.p.s.a., stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym. Odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi kasacyjnej z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne.

Z uwagi na treść art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił również z urzędu zwrócić Ośrodkowi uiszczony wpis od skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.