Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2015384

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
II FSK 368/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jagiełło (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, WSA (del.) Dariusz Skupień.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. (...) sp. z o.o. z siedzibą w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 302/12 w sprawie ze skargi J. (...) sp. z o.o. z siedzibą w J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej z dnia 19 grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.