Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982511

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 lutego 2016 r.
II FSK 3601/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński, del. WSA Bogusław Woźniak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 447/13 w sprawie ze skargi W. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązanie pieniężnego za 2012 r.

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) uchyla decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 marca 2013 r. nr (...),

3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie na rzecz W. B. kwotę 435 (czterysta trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.