Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982500

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lutego 2016 r.
II FSK 3524/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sędziowie: NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), WSA (del.) Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 463/13 w sprawie ze skargi W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy kwotę 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.