Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982493

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lutego 2016 r.
II FSK 3482/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sędziowie: NSA Antoni Hanusz, WSA (del.) Grażyna Nasierowska (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 580/13 w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie karty podatkowej za 2012 r.

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od S. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.