Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720876

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 września 2019 r.
II FSK 3402/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. (...) S.A. z siedzibą w B. (następca prawny K. (...) S.A. z siedzibą w K.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1618/16 w sprawie ze skargi K. (...) S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 października 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne;

2) zwrócić S.

(...) S.A. z siedzibą w B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 12 kwietnia 2017 r., I SA/Gl 1618/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. (...) S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 25 października 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

Od powyższego orzeczenia spółka wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, a także zasądzenia zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Pismem z 10 września 2019 r. cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 ustawy oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.