Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982474

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lutego 2016 r.
II FSK 3365/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, del. WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 960/12 w sprawie ze skargi J. B. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. nr IBPB II/2/415-229/12/MM w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.