Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982471

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 lutego 2016 r.
II FSK 3351/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Krzysztof Winiarski, del. WSA Bogusław Woźniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. K. i E. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 183/13 w sprawie ze skargi B. K. i E. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od B. K. i E. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.