II FSK 3053/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624338

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2015 r. II FSK 3053/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Andrzej Jagiełło.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. sp. z o.o. z siedzibą w K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Ol 769/13 w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia 12 września 2013 r., Nr (...) w przedmiocie podatku od gier na automatach za sierpień 2010 r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 769/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę M. sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej: skarżąca, spółka,) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia 12 września 2013 r., w przedmiocie podatku od gier na automatach za wrzesień 2010 r. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że wobec prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy, spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 2.000 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia 12 września 2013 r. Wezwanie doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącej - osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w dniu 22 kwietnia 2014 r. Siedmiodniowy termin przewidziany w art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) upłynął w dniu 29 kwietnia 2014 r. Pomimo upływu 7 dniowego terminu należny wpis nie został uiszczony a strona uiściła wpis dopiero w dniu 30 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji odrzucił skargę wniesioną przez spółkę i zwrócił stronie cały uiszczony wpis.

W skardze kasacyjnej od powyższego postanowienia spółka zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, to jest: art. 220 § 3 p.p.s.a., poprzez jego błędne zastosowanie, polegające na odrzuceniu skargi pomimo tego, że nie ziściły się przesłanki jej odrzucenia określone tym przepisie, gdyż skarżąca uiściła wpis od skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jego uiszczenia.

Przy tak sformułowanych zarzucie skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Do skargi kasacyjnej została dołączona kserokopia potwierdzenia dokonania przez spółkę przelewu kwoty 6.000 zł tytułem wpisów w trzech sprawach o sygnaturach I SA/Ol 769, 770 i 771/13 za pośrednictwem, jak wskazano w jej uzasadnieniu, Banku S. w B. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zaskarżone postanowienie należało uchylić a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że Sąd pierwszej instancji odrzucił skargę spółki ze względu na uiszczenie wpisu sądowego od tejże skargi jednodniowym uchybieniem terminu zakreślonego w wezwaniu Sądu. W aktach sądowych (k- 101) znajduje się sądowy wydruk księgowy, z którego wynika, że spółka dokonała zlecenia przelewu w dniu 30 kwietnia 2014 r. Tymczasem na przedłożonej przez skarżącą kserokopii potwierdzenia dokonania przelewu widnieje pieczątka "B." z datą 29 kwietnia 2014 r. (k-115). W tej sytuacji zachodzi konieczność wyjaśnienia, która data dokonania przelewu jest prawidłowa. Ustalenie dopiero bowiem tej daty pozwoli na ocenę, czy Sąd pierwszej instancji zasadnie odrzucił skargę.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji wezwie stronę do przedłożenia oryginału potwierdzenia przelewu z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz oświadczenia Banku S. w B. o dacie złożenia przez stronę dyspozycji do przelewu oraz dacie wprowadzenia tej dyspozycji do sytemu komputerowego dokonywanych transakcji.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie185 § 1 w zw. z art. 182 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. Naczelny Sąd Administracyjny nie orzekł natomiast o kosztach postępowania kasacyjnego, o co wnioskowała spółka, bowiem przepisy art. 203 i art. 204 p.p.s.a., nie dają podstawy do przyznania takich kosztów w przypadku uchylenia postanowienia zaskarżonego skargą kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.