Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582769

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 listopada 2018 r.
II FSK 3045/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia NSA Andrzej Jagiełło (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej O. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 406/16 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić O.

S.A. z siedzibą w Warszawie z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100,00 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2016, sygn. akt I SA/Łd 406/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę O. SA z siedzibą w W. (skarżąca) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 lutego 2016 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości za 2010 r. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła skarżąca. W dniu 13 listopada 2018 r. (k. 67), do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo pełnomocnika skarżącej, w którym cofnięto skargę kasacyjną skarżącej od powyższego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wszczęte wniesioną skargą kasacyjną podlega umorzeniu. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) (dalej p.p.s.a.), strona, która wniosła skargę kasacyjną, może ją cofnąć. Na podstawie art. 193 powołanej wyżej ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. W tych okolicznościach, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.