II FSK 2800/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624329

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FSK 2800/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Warszawie z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3076/11 w sprawie ze skargi P. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2011 r., nr: (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić Ministrowi Finansów - działającemu przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Warszawie kwotę 100,- zł (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3076/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi P. K. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) z dnia 2 sierpnia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organ podatkowy wywiódł skargę kasacyjną od powyższego rozstrzygnięcia. Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. skarga kasacyjna została cofnięta.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.