II FSK 2793/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2441922

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2018 r. II FSK 2793/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Grzęda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy sprostowania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r. sygn. akt II FSK 2793/15 wydanego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. Oddział w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Po 135/15 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. Oddział w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 11 sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2012 postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2793/15, w ten sposób, że w wersie dziewiątym od dołu zamiast wpisanego nr decyzji "(...)" wpisać "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok, jak również postanowienie, bez względu na ich zaskarżalność czy prawomocność. Natomiast oczywistość omyłki wyraża się w tym, że jest ona natychmiast rozpoznawalna i jednoznacznie wynika z zestawienia materiału zawartego w aktach sprawy z treścią wyroku.

W niniejszej sprawie w sentencji błędnie wskazano numer zaskarżonej decyzji, zamieniając szyk cyfr pozostających w ciągu. W świetle analizy akt sprawy nie ulega wątpliwości, że fragment numeru zaskarżonej decyzji "(...)" winien być zastąpiony cyframi w kolejności "(...)".

Wobec powyższego omyłka przedstawia się jako oczywista i jako taka winna być sprostowana, co też NSA niniejszym postanowieniem czyni.

W związku z powyższym na podstawie art. 156 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.