Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231218

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 lutego 2017 r.
II FSK 2403/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Jerzy Rypina (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt II FSK 2403/16 w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Sz 290/16 w sprawie ze skargi H. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 11 lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 i 2015 rok postanawia: uzupełnić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt II FSK 2403/16 w ten sposób, że zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie na rzecz H. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w D. 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie II FSK 2403/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

W niniejszej sprawie pełnomocnik podatnika złożył w dniu 10 sierpnia 2016 r. do akt sądowych odpowiedź na skargę kasacyjną.

Wobec tego, że powyższa odpowiedź została złożona w ustawowym terminie (w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpisu skargi kasacyjnej, tj. od dnia 25 lipca 2016 r.) należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki do uzupełnienia wyroku (art. 157 p.p.s.a.), a więc o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, w myśl § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, w związku z art. 204 pkt 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.