II FSK 2361/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3065702

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. II FSK 2361/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 470/19 w sprawie ze skargi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 10 grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: zwrócić skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku celem usunięcia dostrzeżonych braków formalnych.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku wstępnego badania skargi kasacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 maja 2019 r., I SA/Gd 470/19, oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r., Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, że nie spełnia ona wszystkich wymogów formalnych. Skarga kasacyjna obarczona jest 2 brakami formalnymi, uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu.

Pierwszy brak polega na tym, że w skardze kasacyjnej nie wskazano, czy strona wnosi o rozpoznanie sprawy na rozprawie, czy zrzeka się jej.

Drugi brak wynika z art. 46 § 2 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2019 r. (ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2019 r., poz. 934), w którym wymieniono enumeratywnie elementy pierwszego pisma wnoszonego do sądu, wśród których znalazł się numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer identyfikacyjny REGON albo numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, albo numer identyfikacji podatkowej strony wnoszącej pismo, niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania.

W aktach nie podano stosownych danych. Brak ten może ulec konwalidacji.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, działając w oparciu o art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), postanowił zwrócić wskazaną skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku celem wezwania strony do uzupełnienia dostrzeżonego braku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.