Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1397820

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 października 2013 r.
II FSK 2356/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 2771/11 w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić Ministrowi Finansów z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2771/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę E. Sp. z o.o. w L. i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Od powyższego orzeczenia Minister Finansów wywiódł skargę kasacyjną, w której wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie do istoty sprawy, ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz o zasądzenie od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Pismem z dnia 20 września 2013 r. pełnomocnik Ministra Finansów cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją cofnąć (por. art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd, jednakże uznaje się cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak stanowi art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę kasacyjną, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego.

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałby uznanie cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei, na mocy wyżej wskazanych przepisów, obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.