Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723644

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 października 2019 r.
II FSK 1869/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej J. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 674/18 w sprawie ze skargi J. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 674/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: "WSA") oddalił skargi J. G. (dalej: "Skarżący") na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (dalej: "Dyrektor IAS") z dnia 20 kwietnia 2018 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz z dnia 23 kwietnia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Od powyższego wyroku Skarżący wywiódł skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

W wyniku wstępnego badania skargi kasacyjnej Skarżącego, Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, że nie spełnia ona wszystkich wymagań formalnych. Zgodnie bowiem z art. 176 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. W myśl natomiast § 2 ww. przepisu - poza wymaganiami, o których mowa w § 1, skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 176, innych niż przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, to zgodnie z art. 177a p.p.s.a., przewodniczący wzywa stronę do usunięcia braków skargi kasacyjnej w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna nie zawiera wymaganego przez art. 176 § 2 p.p.s.a. wniosku o rozpoznanie jej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy. W tej sytuacji, zgodnie z powołanym wyżej art. 177a p.p.s.a., przewodniczący powinien wezwać organ do usunięcia braku formalnego w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec tego, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.