Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767961

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 lipca 2015 r.
II FSK 1833/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku Z. sp. z o.o. z siedzibą w M. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. sp. z o.o. z siedzibą w M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 857/14 w sprawie ze skargi Z. sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r. postanawia odrzucić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze kasacyjnej z dnia 22 lutego 2015 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 857/14, Z. Spółka z o.o. z siedzibą w M. wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do daty rozpoznania kasacji. Wniosek ten nie został uzasadniony.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie zaskarżonego orzeczenia podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 61 § 3 w zw. z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie wstrzymania wykonania aktów bądź czynności wydanych w postępowaniu administracyjnym i będących przedmiotem kontroli sądu administracyjnego. Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje natomiast możliwości wstrzymania wykonania wyroku zaskarżonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z tych powodów, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek skarżącego jako niedopuszczalny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 64 § 3 i art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.