Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767958

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lipca 2015 r.
II FSK 1757/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej R. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 r. sygn. akt III SA/Po 656/14 w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 28 lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Po 656/14, R. S. (dalej: skarżący, strona) zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że za lata 2004-2010 z tytułu podatku od nieruchomości ma do zapłaty ponad 30.000 zł, a organy egzekucyjne do dziś skutecznie nie wyegzekwowały od niego należności wynoszących nie mniej niż 80.000 zł, wynikających z "szeregu tytułów wykonawczych".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Jak stanowi art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) mający zastosowanie w tej sprawie na podstawie art. 193 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 tego przepisu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...). Wstrzymanie wykonania decyzji następuje więc wyłącznie na wniosek strony i to do strony należy obowiązek wykazania, że okoliczności z art. 61 p.p.s.a. zachodzą. W art. 61 § 3 p.p.s.a. chodzi o taką szkodę, która nie może zostać zrekompensowana wskutek zwrotu spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Przymusowa realizacja zobowiązań podatkowych w drodze egzekucji ze swej istoty jest dolegliwa i powoduje obciążenie w sferze majątkowej zobowiązanego. Wywieranie skutków finansowych dla strony jest normalną konsekwencją egzekucji administracyjnej. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, przewidziana w art. 61 § 3 p.p.s.a., nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami egzekucji, lecz jedynie przed takimi, których ewentualne wygranie sporu sądowego by nie naprawiło.

Przenosząc powyższe uwagi na okoliczności tej sprawy stwierdzić należy, że skarżący nie uprawdopodobnił, by z powodu egzekucji należności z tytułu podatku od nieruchomości zaistniało ryzyko wyrządzenia mu szkody o cechach opisanych powyżej. Ani wysokość należności wynikających z decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, ani inne zobowiązania ciążące na skarżącym, nie dowodzą, by egzekucja tych należności mogłaby wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Skarżący nie wskazał, jaka jest jego sytuacja materialna i jakie konkretnie zagrożenia wiążą się z egzekucją spornych należności. Sam fakt istnienia obowiązku wykonania aktu administracyjnego nie może stanowić podstawy uzasadniającej pozytywne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonalności. Aby wniosek mógł być uwzględniony, strona obowiązana jest wskazać konkretne zagrożenia płynące z wykonania decyzji. Sąd musi bowiem dysponować wiarygodnie wykazanymi faktami, które pozwolą mu na zastosowanie wyjątku od zasady wykonalności ostatecznych decyzji administracyjnych.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił wniosek jako bezzasadny oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.