Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507200

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 czerwca 2018 r.
II FSK 1637/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej O. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Lu 665/15 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 24 marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

1. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 maja 2018 r. zawiesił toczące się w rozpatrywanej sprawie postępowanie do czasu udzielenia odpowiedzi przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na pytanie zawarte w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2018 r. o sygn. I FSK 657/16: "czy zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: o.p.) informujące, że z określonym co do daty dniem, "na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p." nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 o.p.?" Jako podstawę prawną powołano art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.). Postanowienie jest dostępne - podobnie jak inne cytowane w uzasadnieniu orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego - na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

Uzasadnienie prawne

2. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

2.1. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. I FPS 1/18 podjął następującą uchwałę: "zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c o.p. informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy".

2.2. Mając na uwadze, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 131 oraz art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.