Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508888

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II FSK 1568/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 917/16 w sprawie ze skargi K.S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2017 r., I SA/Gl 917/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, uwzględnił skargę K. W.S.A. w Katowicach (zwanej dalej spółką) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

Od powyższego wyroku organ administracji wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 19 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny na rozprawie, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwanej dalej: p.p.s.a.) odroczył ogłoszenie orzeczenia do dnia 30 października 2017 r. (karta 249). W dniu 30 października 2017 r. na podstawie art. 139 § 1 p.p.s.a. przedłużył termin ogłoszenia orzeczenia do dnia 6 listopada 2017 r. W dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesić postępowanie sądowe do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego składowi 7 sędziów w sprawie o sygn. I FSK 24/16. Zagadnienie zostało wyjaśnione uchwałą o sygn. akt I FPS 5/17.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 26 lutego 2018 r., I FPS 5/17, wyjaśnił, że uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 o.p. Przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie ustała - Naczelny Sąd Administracyjny podjął rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. akt I FPS 5/17.

Mając na uwadze, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 131 oraz art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.