Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508882

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II FSK 1565/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:, Sędzia NSA Stefan Babiarz, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Sz 140/16 w sprawie ze skargi P. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz P.H. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 marca 2016 r., I SA/Sz 140/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P. H. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2015 r. w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.

Od powyższego wyroku skarżący wniósł skargę kasacyjną (k.58), którą opłacił w wysokości 250 zł (k. 57).

W dniu 21 maja 2018 r. skarżący cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.