Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170072

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 grudnia 2016 r.
II FSK 1513/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Andrzej Jagiełło (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej S. sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 1739/15 w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) z dnia 31 sierpnia 2015 r. nr ITPB2/4511-654/15/ENB w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: sprostować błąd rachunkowy sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1513/16 w ten sposób, że w punkcie 2 sentencji wyroku, w wersie drugim od dołu zamiast zwrotu "kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych" wpisać zwrot "kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych".

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający z upoważnienia Ministra Finansów, pismem z dnia 30 listopada 2016 r., wniósł o sprostowanie punktu 2 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1513/16, poprzez zastąpienie zwrotu "zasądza od S. sp. z o.o. z siedzibą w S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego." zwrotem "zasądza od S. sp. z o.o. z siedzibą w S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Wyrokiem z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt II FSK 1513/16, Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej S. sp. z o.o. z siedzibą w S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1739/15, w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w S. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 31 sierpnia 2015 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w punkcie 1 oddalił skargę kasacyjną. W punkcie drugim sentencji tego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny omyłkowo wskazał wysokość zasądzonych kosztów postępowania i zasądził od S. sp. z o.o. z siedzibą w S., na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, zamiast prawidłowej kwoty, jaką jest 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych. Podstawę prawną zasądzenia i wyliczenia kosztów postępowania kasacyjnego stanowiły art. 209 i art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. oraz § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b) w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804). W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny sprostował wskazany powyżej błąd rachunkowy, na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. w związku z art. 193 tej ustawy, w sposób wskazany w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.