II FSK 1065/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 1065/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752425

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2015 r. II FSK 1065/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 1044/14 w sprawie ze skargi E. K. i A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23 września 2014 r., nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Rzeszowie z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 1044/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu skargi E. K. i A. K., uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 23 września 2014 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w R. z dnia 4 lipca 2014 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

Od powyższego orzeczenia Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i oddalenia skargi, ewentualnie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, a także zasądzenia kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data nadania - 15 kwietnia 2015 r.) cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 ustawy oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.