Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683402

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
II DSI 7/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Adam Tomczyński.

Sędziowie SN: Konrad Wytrykowski, Paweł Zubert (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych radcy prawnego Piotra Karwata w sprawie radcy prawnego B. D. obwinionego o czyn z art. 21 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r., kasacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w W. z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt WO (...), utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (...). z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt OSD (...) postanowił:

I. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

II. zasądzić od obwinionego B. D. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.