II DSI 65/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2746903

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2019 r. II DSI 65/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jan Majchrowski.

Sędziowie SN: Konrad Wytrykowski (spr.), Paweł Zubert.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie adwokata O. O. obwinionego o czyn określony w art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 23 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu oraz o czyn określony w art. 80 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 23a ust. 3 lit. m Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 14 listopada 2019 r. kasacji wniesionej przez obwinionego od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 27 października 2018 r., sygn. akt WSD (...), utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w (...) z dnia 5 września 2017 r. sygn. SD (...) postanowił:

I. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

II. zasądzić od obwinionego adwokata O. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwudziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.