Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619210

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 stycznia 2019 r.
II CZ 92/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sędziowie SN: Monika Koba (spr.), Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa L. T. przeciwko R. D. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 24 stycznia 2019 r., zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt I WSC (...), zwraca Sądowi Apelacyjnemu w (...) zażalenie powoda wraz z aktami sprawy celem sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 20 czerwca 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.