Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1044006

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2011 r.
II CZ 77/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca).

Sędziowie SN: Teresa Bielska-Sobkowicz, Anna Kozłowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Miasta P. przeciwko Pawłowi C. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 października 2011 r., zażalenia pozwanego na postanowienie o kosztach zawarte w wyroku Sądu Okręgowego z dnia 8 kwietnia 2011 r.,

1.

zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż zasądza od powoda na rzecz pozwanego dalszą kwotę 1193 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy) złote tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

2.

zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy, wydanym w sprawie (...), zmienił zaskarżony wyrok (punkt I) i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.200 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej (punkt II).

Orzeczenie o kosztach procesu zawarte w wyroku zostało zaskarżone zażaleniem przez pozwanego, który wniósł o jego uchylenie i zmianę poprzez zasądzenie na jego rzecz w miejsce kwoty 1.200 złotych - kwoty 2.393 złotych. Pozwany wniósł również o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się uzasadnione. Zasądzona przez Sąd Okręgowy kwota nie uwzględnia bowiem całości kosztów postępowania apelacyjnego, jakie należne są pozwanemu jako stronie wygrywającej proces.

Stosownie do art. 98 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), do których zalicza się m.in. koszty zastępstwa procesowego. Kosztami niezbędnymi do celowej obrony są także koszty sądowe, w ramach których mieszczą się uiszczane przez strony opłaty od pism opłacie podlegających. W rozpoznawanej sprawie pozwany wniósł apelację, od której uiścił stosowną opłatę, na skutek której orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji zostało zmienione. Tym samym, pozwanemu jako stronie wygrywającej proces w całości, należał się zwrot poniesionych przez niego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłata od apelacji.

W tym stanie rzeczy zażalenie pozwanego okazało się uzasadnione i na podstawie art. 3941 § 1 pkt 2 k.p.c. i art. 39816 k.p.c. Sąd Najwyższy zmienił zaskarżone orzeczenie w ten sposób, iż zasądził od powoda na rzecz pozwanego dalszą kwotę 1.193 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Wysokość tej kwoty odpowiada wysokości uiszczonej przez pozwanego opłaty od apelacji.

Sąd Najwyższy zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 150 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego przed Sądem Najwyższym, stosownie do treści § 12 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez rądcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.