Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508579

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 15 maja 2018 r.
II CSK 8/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Monika Koba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości "S..." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. w upadłości likwidacyjnej przeciwko M.J. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika powoda z dnia 13 grudnia 2017 r., o zezwolenie na złożenie pisma procesowego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c. zezwala na złożenie pisma procesowego zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.