Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619219

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 lutego 2019 r.
II CSK 765/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko K. P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek wniosku pełnomocnika pozwanego z dnia 7 lutego 2019 r. o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego na podstawie art. 207 § 3 zd. 2 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c., zezwala na złożenie pisma przygotowawczego zgodnie z wnioskiem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.