II CSK 613/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748982

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2019 r. II CSK 613/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Kozłowska (spr.).

Sędziowie SN: Krzysztof Strzelczyk, Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w G. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada 2019 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt V Ca (...), uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.