Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636199

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 marca 2019 r.
II CSK 40/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa H. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko I. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. obecnie I.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 marca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa (...),

1. podejmuje zawieszone postępowanie,

2. ustanawia z urzędu na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. kuratora dla H. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.